nbc olympics Super Heroes
Network | NBC
Postproduction | 2C.TV

my role
VFX / Compositing Artist | Dmitri Zavyazkin
Cell animation | Dmitri Zavyazkin
Roto | Dmitri Zavyazkin
Frames