nbc olympics Opening Ceremony 2016
Network | NBC
Postproduction | 2C.TV

my role
VFX / Compositing Artist | Dmitri Zavyazkin
Colorist | Dmitri Zavyazkin
Frames