TrueTV Upload with shaq Hennessy
Network | TrueTV
Production / Postproduction | 2C.TV

my role
VFX Artist | Dmitri Zavyazkin
Colorist | Dmitri Zavyazkin
Before & After
Process
Frames